1 / 3
2 / 3
3 / 3

บริการวิชาการ [ แสดงทั้งหมด → ]

 

RAmathibodi Emergency Nursing: Upskilling and Reskilling 2023

วันที่จัด: 7 สิงหาคม 2566 | 3738 views

การเจรจาต่อรองในภาวะฉุกเฉินทางจิตเวช

วันที่จัด: 11 สิงหาคม 2566 | 6020 views

Nursing Management of Bone Marrow Toxicity from Chemotherapy in Pediatric Patients with Cancer

วันที่จัด: 26 มิถุนายน 2023 | 1984 views

Update in Adult and Gerontological Nursing 2023

วันที่จัด: 29 มิถุนายน 2566 | 5614 views

 

ผู้บริหารทางการพยาบาล [ แสดงทั้งหมด → ]

 
 

พันธกิจด้านบริการวิชาการและสื่อสารองค์กร

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์