โครงการพัฒนาอาจารย์พยาบาลในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ที่ตอบโจทย์พยาบาลแห่งอนาคต

Onsite เหลือที่ว่าง :

Online เหลือที่ว่าง :

Onsite รับจำนวน : 0 ท่าน
Online รับจำนวน : 60 ท่าน
รับจำนวน : 0 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 13 กรกฎาคม 2567 - 25 สิงหาคม 2567
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 - 1 กรกฎาคม 2567
รายการ วันที่ ค่าอบรม Online
ผู้เข้าอบรม 7 พฤษภาคม 2567 ถึง 22 พฤษภาคม 2567 30,000.00 Baht
(ค่าลงทะเบียน = 30,000.00)
 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (4)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61661-9

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน