การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม: ความร่วมมือของพยาบาลจากโรงพยาบาลตติยภูมิสู่ชุมชน (Dementia Care for All: Nurse Collaboration from Tertiary Care to Community)

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 250 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 29 พฤศจิกายน 2566 - 1 ธันวาคม 2566
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 - 19 พฤศจิกายน 2566
รายการ วันที่ ค่าอบรม Online
Thai participants 20 กรกฎาคม 2566 ถึง 19 พฤศจิกายน 2566 2,000.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (5)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61662-7

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน