RAmathibodi Emergency Nursing: Upskilling and Reskilling 2023

เหลือที่ว่าง :

รับจำนวน : 250 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : ดาวน์โหลดไฟล์
กำหนดการ : ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 7 สิงหาคม 2566 - 11 สิงหาคม 2566
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 30 มิถุนายน 2566 - 3 สิงหาคม 2566
รายการ วันที่ ค่าอบรม
ผู้เข้าอบรม 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 25 กรกฎาคม 2566 3,500.00 Baht

ปิดรับลงทะเบียน

 
 
โอนค่าลงทะเบียนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลรามาธิบดี (2)
หมายเลขบัญชี: เลขที่บัญชี 026-4-61653-8

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน