การส่งเสริมการดูแลตนเองในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียม

เหลือที่ว่าง :

ค่าลงทะเบียน :ฟรี
รับจำนวน : 300 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : -
กำหนดการ : -
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 25 กันยายน 2566 / เวลา 12.00-13.00
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 12 กันยายน 2566 - 20 กันยายน 2566

ปิดรับลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน