บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤตที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ (Septic Shock)

เหลือที่ว่าง :

ค่าลงทะเบียน :ฟรี
รับจำนวน : 300 ท่าน
จดหมายเชิญประชุม : -
กำหนดการ : -
หน่วยงานผู้จัด : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานที่จัด : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ประชุม : 24 พฤษภาคม 2566 / เวลา 12.00-13.00 น.
เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 - 21 พฤษภาคม 2566

ปิดรับลงทะเบียน

 

เอกสารประกอบการประชุม

แบบประเมิน