ลำดับ เอกสาร วันที่สร้าง ดาวน์โหลดไฟล์.
1 กำหนดการประชุม 1 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
2 ปฏิบัติงานอย่างไรจึงจะปลอดภัย ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ - อ.ประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล 1 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
3 กฎหมายกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช - นพ.ณัฐ ไกรภัสสร์พงษ์ 1 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
4 Legal Risk of Midwifery - รศ.ดร.แสงทอง ธีระทองคำ 1 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
5 Ethical and Legal Issue: Case Concern - พว.บุษบา เนติสารยาภากร 4 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
6 ฉุกเฉินอย่างไร...ไม่เสี่ยงต่อกฎหมาย - ผศ.พิชญา ทองโพธิ์ 4 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
7 คลินิการพยาบาลและการผดุงครรภ์...เสี่ยงต่อกฎหมาย? - ผศ.ดร.เวหา เกษมสุข 4 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
8 สิทธิการตาย...ใครกำหนด - รศ.นพ.เมธี วงศ์ศิริสุวรรณ 5 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด
9 นิติเวช...ควรรู้ - ผศ.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ 5 เมษายน 2567 ดาวน์โหลด