ลำดับ เอกสาร วันที่สร้าง ดาวน์โหลดไฟล์.
1 Schedule 4 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
2 Update on Oncoplastic Breast Surgery - รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา 4 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
3 A Nurse Role in Radiation Therapy for Breast Cancer - พว.ดวงมาลย์ ปัญญาแหลม 4 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
4 A Nursing Care Model for Breast Cancer at Thainakarin Hospital - พว.นิฤมล กองเพิ่มพูล 4 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
5 A Nursing Care Model for Breast Cancer at Thainakarin Hospital - พว.ณิชกมล ลือเนตร 4 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
6 Nursing Care Pre-Post Breast Cancer Surgery - APN.สุวลักษณ์ วงศ์จรรโลงศิล 5 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
7 Update on Breast Cancer Surgery - พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ 6 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
8 Genomics of Breast Cancer: Basic Knowledge of Genomics,Tumor Suppressor Genes, Genomic and Host Determinants of Breast Cancer Progression - อ.นพ.คณินทร์ ศรีอุดมพร 7 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
9 The Heart of Chemotherapy Nurse: Duties and Challenges - พว.บัวษร เวชพันธ์ 7 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
10 Breast Cancer Screening and Recommendation - APN.มลฤดี เกษเพชร 7 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
11 Radiation for Breast Cancer: A New Standard of Care and Reducing Cancer Treatment Duration - อ.นพ.ภูมิพิศ ภัทรนุธาพร 7 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
12 The Heart of Chemotherapy Nurse: Duties and Challenges - พว.บัวษร เวชพันธ์ 7 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
13 Patient Journey: Stages of Patients, Nurse’s Perspective - ผศ.ดร.ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ 7 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
14 Chemotherapy for Breast Cancer: Types & Side Effects - อ.นพ.ธเนศ เดชศักดิพล 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
15 Research Forum (R2R & Research) พว.ศิรประภา ไกรทองสุข 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
16 Research Forum (R2R & Research) รศ.ดร.บัวหลวง สำแดงฤทธิ์ 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
17 Research Forum (R2R & Research) พว.เกศรินทร์ ปิ่นระโรจน์ 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
18 Advanced Breast Cancer Patients and Their Needs for Palliative Care - รศ.ดร.สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
19 Advancing Patient Care in HER2+Breast Cancer Introduction of Fixed-Dose Combination Subcutaneous (PH FDC SC) - อ.นพ.ธเนศ เดชศักดิพล 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
20 A Patient-Centered Approach (after treatment) - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
21 Leveraging Telehealth for Breast Cancer Management - APN.มลฤดี เกษเพชร 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
22 Patient Journey: Stages of Patients, Nurse’s Perspective - APN มลฤดี เกษเพชร 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
23 Delivering FDC SC Therapies: Nursing Administration and Patient Support - พว.บัวษร เวชพันธ 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
24 Delivering FDC SC Therapies: Nursing Administration and Patient Support - พว.บัวษร เวชพันธ 8 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด