นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้เข้าอบรม
โครงการอบรม หลักสูตรของหน่วยบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยามหิดล มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในระบบลงทะเบียน ประกอบด้วย (ชื่อ-สกุล, ตำแหน่ง, สังกัด, เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ที่อยู่) เพื่อวัตถุประสงค์ ในการวางแผนการจัดการโครงการฯ การติดต่อ การประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การประเมินผล และการติดตามกระบวนการ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการจัดอบรม ท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้เข้าร่วมการอบรม โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ ที่นี่
ในระหว่างให้บริการอบรมทุกแพลตฟอร์ม
จะมีการบันทึกภาพ เสียง คลิปเพื่อเผยแพร่ภาพถ่าย วีดิโอ เนื้อหา ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต กระดานข่าวอื่น ๆ ในที่สาธารณะชนหรือตามสถานที่ใด ๆ เพื่อเป็น สื่อกลาง ในการสื่อสารกับสังคมและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเท่านั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับจนกว่าการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ด้านบริการวิชาการ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลสิ้นสุดลง
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุไว้ด้านบนนี้อย่างชัดเจนแล้ว

การขอความยินยอมเพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดอบรม
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะนำข้อมูลของท่านซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, อีเมล์, ที่อยู่ เพื่อการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดอบรมครั้งต่อไปให้กับผู้เข้าอบรมรายเดิมที่เคยเข้ารับบริการอบรมจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ท่านมีสิทธิในการให้ความยินยอมหรือไม่ให้ความยินยอมได้โดยสมัครใจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการรับบริการฝึกอบรมของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ยินยอม
ไม่ยินยอม